Algemene voorwaarden

 1.Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Levering van goederen en diensten die niet in de prijslijst zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Aan eerder afgesproken aanbieding kunnen geen rechten worden verleend voor de toekomst.

3. Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

4. Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt bij u thuis, in de salon of op een andere van te voren afgesproken locatie. Het te behandelen dier is op de afgesproken dag en tijd aanwezig in een daarvoor geschrikte ruimte. Of wordt afgegeven bij de salon op de tijd van de gemaakte afspraak. Wanneer het dier niet getrimd kan worden door Lovely Cats door overmatig stress, angst of agressief gedrag van het dier dient er wel 75% van het afgesproken tarief te worden voldaan.

Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

5. Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van Lovely Cats, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van Lovely Cats niet aansprakelijk  worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van Lovely Cats is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook,  ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Deze kosten worden alleen vergoed wanneer Lovely Cats met de betreffende dierenarts heeft overlegd.

7. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van deze dienst.

8. Klachten

Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van Lovely Cats verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van Lovely Cats binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht. Er al dan een passende oplossing worden geboden.

9. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of bank betaling bij aflevering van de dienst. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing
Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is klant/opdrachtgever 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Lovely Cats) verschuldigd. Wanneer blijkt dat de klant/opdrachtgever niet thuis is op de dag en tijd van de gemaakte afspraak wordt eveneens 100% van de voor de dienst geldende prijs en gemaakte reiskosten (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Lovely Cats) in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van Lovely Cats gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van Lovely Cats, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

 

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op  

Neem contact op

Kattentrimster Lovely Cats Tamara van Keulen

Mobiel: 06 48 160 135

Als u mij een bericht wilt sturen, vul dan onderstaand formulier in OF klik op de Whatsapp button rechtsboven.

Volg mij op Facebook/Instagram:

LC   LC

    LC
    kattentrimsters.nl


    kattentrimkeurmerk.nl